Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w REMSECK Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w REMSECK

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym PR w Monachium z siedzibą w Remseck

Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w Remseck zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym PR w Monachium z siedzibą w Remseck.

 • Data publikacji strony internetowej: 01.03.2013
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05.01.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Martyna Romanowska.
 • E-mail: remseck@orpeg.pl
 • Telefon: +48 22 390 37 22

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
 • Adres: ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa
 • E-mail: sekretariat@orpeg.pl
 • Telefon: +48 22 390 37 22

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zajęcia Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium z siedzibą w Remseck odbywają się w soboty, w budynku niemieckiej szkoły: Wilhelm-Keil-Schule w Remseck (kod pocztowy 71686), przy ulicy Neckarkanalstraße 55. Nie jest to adres korespondencyjny szkoły.

Do wejścia prowadzi chodnik. Nie ma podjazdów dla wózków.

Wejście na teren Szkoły jest zabiezpieczone  bramą.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma windy.

Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.