Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w REMSECK Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w REMSECK

O szkole

Szkoła działa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2019 r., poz. 1652).

Szkoła Polska w Remseck umożliwia uczniom, spełniającym obowiązek nauki w szkołach niemieckiego systemu oświaty, uzupełnianie wykształcenia z języka polskiego i wiedzy o Polsce w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkół polskich, określonych w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia MEN z dnia 09 sierpnia 2019 r.

Oznacza to , że dzieci polskie mieszkające w Niemczech nie mogą uczyć się wyłącznie w naszej szkole.

Do Szkoły Polskiej przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, ale także dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą a także dzieci osób nie będących obywatelami polskimi, jeśli szkoła posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki finansowe kadrowe i organizacyjne.

Kształcenie jest nieodpłatne. Szkoła otrzymuje środki finansowe z budżetu Państwa Polskiego.

Nauczanie odbywa się w języku polskim i obejmuje:

  • ośmioletnią szkołę podstawową
  • czteroletnie liceum ogólnokształcące /bez matury/

Program zakłada naukę następujących przedmiotów:

  • edukacja wczesnoszkolna
  • język polski
  • wiedza o Polsce / historia, geografia, wiedza o społeczeństwie/

W szkole dzieci poznają te same treści z wybranych przedmiotów, których uczą się ich rówieśnicy w Polsce, choć w nieco węższym zakresie. Uczniowie muszą wykazać się znajomością literatury, gramatyki i ortografii. Mają także obowiązek czytania wybranych lektur szkolnych. Ćwiczą nie tylko jak poprawnie wyrażać się i pisać po polsku. Poznają także kraj, z którego pochodzą ich rodziny, jego historię, geografię, literaturę, a także sztukę ludową i staropolskie zwyczaje. Zdobywane umiejętności ułatwiają kontakt z rodzinami w Polsce. W szkole zawiązują się znajomości i przyjaźnie. Podobne problemy, pozwalają dzieciom i młodzieży lepiej się rozumieć i pomagać sobie wzajemnie.

Kadra pedagogiczna składa się z nauczycieli posiadających wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Wielu z nich posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w polskich szkołach. Działania grona pedagogicznego wspiera Rada Rodziców.

Zajęcia odbywają się w soboty według terminarza spotkań ( zobacz: nauka-plan lekcji ) w budynku „Wilhelm – Keil – Schule” w Remseck – Aldingen, udostępnionym dzięki życzliwości Pana Karla Hainza -Balzera – burmistrza Miasta Remseck.

Szkoła Polska wydaje uczniom świadectwa szkolne w zakresie kształcenia uzupełniającego zatwierdzone przez MEN, dopuszczone do obrotu prawnego tylko łącznie ze świadectwem szkoły, w której uczeń realizuje obowiązek szkolny. Świadectwa wydawane przez Szkołę nie są podstawą do przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce. Są one natomiast potwierdzeniem realizacji uzupełniającego planu nauczania, systematycznej nauki w języku ojczystym oraz osiągnięcia przez ucznia pewnego poziomu umiejętności w zakresie języka polskiego, a także posiadania wiedzy z zakresu nauki o języku polskim, literatury, historii, geografii Polski, wiedzy o społeczeństwie. Zdobyte umiejętności i wiedza zdecydowanie ułatwią uczniowi powrót do polskiego systemu oświaty.

Każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:

  1. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ewentualnie ostatniego świadectwa wydanego w Polsce,
  2. Sumy lat nauki szkolnej ucznia.

Jednocześnie, różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

Organem prowadzącym jest Minister Edukacji Narodowej. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Polską w Remseck prowadzi Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, we współpracy z Konsulem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium.

Nadzór nad działalnością Szkoły w zakresie spraw finansowych i administracujnych sprawuje Dyrektor ORPEG we wspólpracy z Konsulem Generalnym RP w Monachium.